Шевченківський район м. Львова ДНЗ № 154
 
.

Нормативні документи

Про дотримання порядку прийому дитини,

до дошкільного навчального закладу

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 25.05.2011р. № 1/9-389

 

 

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.

 

Так, згідно зі ст. 53 Конституції України ко­жен має право на освіту. Держава забезпечує до­ступність дошкільної освіти в державних і кому­нальних навчальних закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004р. № 5-рп/2004 доступність освіти, як конституцій­на гарантія реалізації права на освіту, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

 

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про освіту", прийом дітей в дошкільні навчальні за­клади проводиться за бажанням батьків. Згідно зі ст. 36 Закону "Про дошкільну освіту" бать­ки мають право вибирати дошкільний навчаль­ний заклад. У відповідності з п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником про­тягом календарного року на підставі заяви бать­ків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва яро народження. Для прийому дітей до дошкіль­ного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіаль­ного лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

 

Довідка, форма якої затверджена нака­зом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.1999р. № 302 "Про затвердження форм об­лікової статистичної документації, що використо­вується в поліклініках (амбулаторіях)", видається на підставі Даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебу­вання у цьому закладі, а також якщо їй проведе­но профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хвори­ми на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

 

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відпові­дальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.

 

Відповідно до ст. ст. 12,15 Закону Украї­ни "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення або їх законним представникам, про ефективність профілактичних щеплень і можли­ві післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовити­ся від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

 

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень", затвердженого нака­зом МОЗ України від 03.02.2006р. № 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополуч­ній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

 

Питання про відвідування дошкільного на­вчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України №434 29.11.2002р. та затвердженого цим наказом орі­єнтовного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільно­го та шкільного загальноосвітнього навчального закладу".

 

Враховуючи вище зазначене, відмова керів­ника дошкільного навчального закладу прийняти дитину до закладу без відповідних профілактич­них щеплень суперечить чинному законодавству України. За наявності відповідних медичних до­відок встановленого зразка з висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов'язаний прийняти дитину до закладу.

 

Зміст листа просимо довести до відома міс­цевих органів управління освітою, керівників до­шкільних навчальних закладів.

 

Заступник Міністра      Б. М. Жебровський

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення

медичного обслуговування дітей у ДНЗ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28 жовтня 2008 р. № 983

Про затвердження Інструкції

з організації, охорони життя

і здоров'я дітей у дошкільних

навчальних закладах

Додаток до наказу МОН Украї­ни від 28.10.2008 № 985

 

 

Інструкція з організації охорони життя і здоров'я

дітей у дошкільних навчальних закладах

 

       На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» з метою охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах пропонуємо до обов'язкового виконання такі вимоги:

І. Догляд за ділянкою та приміщенням

 1.Будівлю дошкільного Навчального закладу, ігрові майданчики та територію необхідно утримувати в чистоті та порядку.

 2.Постійно здійснювати технічний контроль за станом приміщен­ня закладу та його території (стін, стелі, вікон, дверей, меблів, фізкультурного обладнання, електромережі, вентиляційних і санітарно-технічних установок, водогону, газопроводу, кана­лізації,майданчиків, тіньових навісів тощо).

 3.3 дахів будівель, які є на території закладу, необхідно своєчасно згрібати сніг, не допускати утворення бурульок.

II. Попередження інфекційних та вірусних захворювань

 Під час прийому дітей до дошкільного навчального закладу вихователь оглядає кожну дитину, перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни. У разі виявлення захворювання вихователь відправляє її з батьками до лікаря.

 Медичний працівник проводить огляд усіх дітей відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 10.08.2005 № 432/496.

 

Діти, які не відвідували дошкільний навчальний заклад понад три календарних дні, приймаються в заклад медичним працівником.